A A A

Cele i działania

 

Celami Fundacji są w szczególności popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i informacyjnej, promowanie społeczeństwa wielokulturowego, promowanie postaw solidarności międzyludzkiej oraz kreowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz poszanowania praw człowieka, upowszechnianie wzorców pomocy humanitarnej związanej z przestrzeganiem praw człowieka.

 

Obszary działania fundacji:

  1. Fundacja prowadzi działalność edukacyjną i publicystyczną w zakresie problematyki migracyjnej i międzykulturowej.
  2. Fundacja prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji międzykulturowej, których celem jest uwrażliwienie na różnice kulturowe i ich wpływ na relacje międzyludzkie, zarówno w życiu społecznym jak i biznesie.
  3. Fundacja oferuje doradztwo i szkolenia z zakresu problematyki migracyjnej i praw człowieka, szczególnie organizacjom i instytucjom, zajmującym się pracą z cudzoziemcami
  4. Fundacja współpracuje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych w ramach wspólnych projektów lub odrębnych wydarzeń. Organizuje np. wizyty studyjne w zakresie pracy z cudzoziemcami.
  5. Fundacja prowadzi i współuczestniczy w projektach badawczych dotyczących migracji, polityki społecznej i edukacyjnej.
  6. Fundacja aktywnie działa na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich.
  7. Fundacja popiera i angażuje się w działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, zarówno w ramach realizowanych projektów edukacyjnych jak i debaty publicznej.
  8. Fundacja ma możliwość prowadzenia innej działalności dla realizacji swoich celów statutowych.