A A A

Dialog międzykulturowy – wymiana doświadczeń

 

Projekt "Dialog międzykulturowy – wymiana doświadczeń” współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa realizowany był w okresie od 1 września 2010 do 31 marca 2011.

Celem projektu była kontynuacja podnoszenia kwalifikacji służb socjalnych poprzez uczestnictwo 12 beneficjentów projektu z roku 2009 ‘Praca socjalna z imigrantami – pilotażowy projekt szkoleniowy dla pracowników MOPR Lublin” w wizytach studyjnych w Wuppertalu (Niemcy). Projekt zakładał zorganizowanie trzech wizyt studyjnych dla czteroosobowych grup pracowników socjalnych w Wuppertalu w Niemczech.

Konsultacje przeprowadzone z Dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz wyniki ewaluacji w/w projektu wskazały na ogromną potrzebę dalszego kształcenia pracowników socjalnych w zakresie komunikacji międzykulturowej, ponieważ coraz częściej w swojej pracy kontaktują się oni z cudzoziemcami osiedlonymi w Polsce. W/w projekt, który w założeniu miał charakter pilotażowy okazał się trafiać w potrzeby i oczekiwania zarówno instytucji jak i bezpośrednio jej pracowników pierwszego kontaktu. Oni właśnie w trakcie odbytych szkoleń zdobyli wiedzę i umiejętności, które teraz należy zweryfikować w praktyce. Taką szansę daje uczestnictwo w wizytach studyjnych.

W ramach projektu partnerzy wspólnie opracowali program wizyt studyjnych, które odbyłu się miesiacy lutym 2011 w Wuppertalu i Solingen. Ponadto wydana została publikacja zawierająca podsumowanie wizyt, opis zaobserwowanych dobrych praktyk oraz wrażenia uczestników.

Zakres wizyt studyjnych obejmował:

  • wizyty w instytucjach lokalnych (urzędy pracy, urzędy pomocy społecznej, szkoły) gdzie stosowane są wytyczne dotyczące ‘otwarcia międzykulturowego)
  • zapoznanie z szeroką ofertą usług dla cudzoziemców proponowaną przez organizację partnerską Internationales Begegnugszentrum Caritasverband Wuppertal/Solingen.
  • wizyty w centrach (rządowych i pozarządowych) pracujących z cudzoziemcami

Poruszane tematy dotyczyły najważniejszych aspektów integracji cudzoziemców: ram prawnych, edukacji, rynku pracy, opieki medycznej. Zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową i płynące z niej wyzwania były oczwiście integralną częścią wszystkich spotkań.

W ramach projektu, po zakończeniu etapu wizyt studyjnych opracowano broszurę, w której opisano doświadczenia uczestników projektu, wzbogacone o indywidualne wrażenia i przemyślenia oraz wypunktowane zaobserwowane dobre praktyki.

Partnerami fundacji w projekcie byli:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który odpowiadał m.in. za konsultacje potrzeb, rekrutację uczestników i działania organizacyjne po stronie MOPR

Internationales Begegnugszentrum Caritasverband Wuppertal/Solingen, którego rolą była ścisła współpraca z wnioskodawcą przy opracowaniu i przeprowadzeniu wizyt studyjnych w Wuppertalu oraz ich perfekcyjna organizacja.

 

Przeszkolenie służb społecznych w zakresie komunikacji międzykulturowej i ich uczestnictwo w wizytach studyjnych w Wuppertal/Solingen pozwoliło na dalsze pogłębienie kwalifikacji zdobytych w projekcie ‘Praca socjalna z imigrantami – pilotażowy projekt szkoleniowy dla pracowników MOPR Lublin” w roku 2009. Wizyty studyjne stworzyły możliwość aktywnąej obserwacji bezpośredniej pracy z cudzoziemcami w instytucjach i organizacjach niemieckich, stosujących obowiązującą od lat zasadę „interkulturelle oeffnung” czyli uwzględniania różnic kulturowych na każdym etapie i każdym aspekcie pracy z cudzoziemcem. Ich nieocenioną wartością było nawiązanie bezpośrednich kontaktów z pracownikami instytucji i organizacji niemieckich i obserwacja codzinnej pracy z migrantami. Wrażenia uczestników wpłynęly też na zmianę  ich podejścia do kwesti integracji cudzoziemców.